Współpracownicy

PCSA stale współpracuje z ekspertami specjalizującymi się w badaniach nad Afryką. Poniżej prezentujemy sylwetki naszych współpracowników.

Marta Antosz

Obecnie doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister kulturoznawstwa o specjalności amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stosunków międzynarodowych na WSE w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uchodźstwa w Afryce Wschodniej oraz Północnej, diaspory somalijskiej i etiopskiej w USA i UE, aspektów bezpieczeństwa regionalnego w Rogu Afryki, Afryce Środkowej i Północnej oraz radykalizacji i terroryzmu islamskiego w Rogu Afryki i Afryce Północnej.

 

 

 

 

Karolina Bieniek

Doktor nauk politycznych. Animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji globalnej i działań antydyskryminacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniami nad pokojem. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Autorka publikacji z dziedziny stosunków międzynarodowych, szczególnie poświęconych rekonstrukcji pokonfliktowej oraz stosunkom afrykańsko-chińskim. Wolontariuszka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w komponencie Polska Pomoc. Odpowiedzialna za kwestie związane z rozwojem Fundacji ART TRANSPARENT. Współpracuje przy projektach: Przegląd Sztuki SURVIVAL, Galeria Mieszkanie Gepperta, "Sztuka po przejściach" i innych. Podróżuje od zawsze. Nie wyobraża sobie życia bez tańca i wspinaczki.

 

 

Borys Bińkowski

Borys Bińkowski eksploatuje dwa pola badawcze: badania nad wpływem zróżnicowania ludnościowego na rozwój krajów Afryki Subsaharyjskiej oraz badania nad funkcjonowaniem Fair Trade. Zakończył studia doktorskie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 r. jest członkiem PCSA.

 

 

 

 

 

Tomasz Błoński

Historyk, Student Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Wielokrotnie odwiedził Afrykę Północną i Zachodnią, poznając kulturę i warunki życia codziennego jej mieszkańców. Jego zainteresowania badawcze obejmują kraje północy i zachodu kontynentu afrykańskiego. Obecnie bada uwarunkowania współczesnego niewolnictwa w Mauretanii. Z Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych współpracuje jako analityk. Na co dzień promuje wiedzę o Afryce na organizowanych przez niego spotkaniach, prelekcjach i pokazach zdjęć, podczas których z pasją opowiada o historii, kulturze i życiu zwyczajnych Afrykanów.

 

 

 

Konrad Czernichowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Jego dorobek obejmuje ponad 20 artykułów naukowych. Publikuje ponadto w dwumiesięczniku „My a Trzeci Świat”. Jest autorem książki pt.: Integracja afrykańska. Uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010. W latach 2007-2009 brał udział w międzynarodowym projekcie Fatal Transactions. Obecnie jest zaangażowany w badania dotyczące pułapki bogactw naturalnych w Zambii i Botswanie, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2009 r. kieruje wrocławskim ośrodkiem Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” (www.maitri.pl).

 

 

Karol Chwedczuk-Szulc

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktorant w Instytucie Studiów Międzynarodowych. W badaniach koncentruje się nad problematyką konfliktu bliskowschodniego i teorią konstruktywizmu społecznego w stosunkach międzynarodowych. Poza fascynującymi momentami spędzonymi ze studentami na uczelni, przewodniczy Radzie Doktorantów UWr oraz piastuje stanowisko skarbnika dolnośląskiego oddziału PTSM. Afryką zajmuje się głównie ze względu na jej rolę w konflikcie bliskowschodnim, a także wyzwania modernizacyjno-humanitarne jakie stoją przed tym kontynentem.

 

 

 

 Daniel Dyduk 

Obecnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister stosunków narodowych i licencjat bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczególny nacisk w swych badaniach poświęca zagadnieniom politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym związanym z Afryką Północną (arabską). Jego zainteresowania badawcze obejmują również: wpływ uwarunkowań geopolitycznych na relacje między krajami arabskimi a regionem subsaharyjskim, rolę terroryzmu i fundamentalizmu religijnego w dwutorowym procesie kreacji-dezintegracji państw afrykańskich, problematykę relacji między grupami etnicznymi w obrębie Sahelu.

 

 

Jarosław Jura

Doktor socjologii. Specjalizuje się w problematyce społeczno – ekonomicznej współczesnych Chin. W 2006 r. obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego doktorat pt. Rola zachowań interakcyjnych związanych z jedzeniem i piciem. Studium antropologiczne współczesnego Pekinu. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – stypendia w Chinach – w 1996/97 w Chengdu (Uniwersytet Syczuański) i 1999 w Pekinie (Renmin University). Od 2008 roku interesuje się problemem chińskiej ekspansji w Afryce. Autor kilkunastu artykułow, głownie w języku angielskim, w tym dotyczących kwestii percepcji Chin i Chińczyków w Afryce m. in „Not Confucius, nor Kung Fu: Economy and Business as Chinese Soft Power in Africa” w: African East Asia Affairs. Asian Monitor piśmie wydawanym przez “The Centre of Chinese Studies” Uniwersytetu w Stellenbosh – jednostce specjalizującej się w problematyce chińskiej obecności w Afryce. W chwili obecnej jest kierownikiem grantu pt. Obraz Chin i Chińczyków oraz kształt interakcji międzykulturowych pomiędzy Chińczykami, a Afrykanami w Zambii i Angoli finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest członkiem European Sociological Association, American Anthropological Association, European Association of Chinese Studies i The Association for Asian Studies. Prowadził badania empiryczne w Chinach, Mongolii, Sudanie, Zambii i Angoli.

 

Marcin Koziński

Anglista oraz absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych współpracuje jako analityk. Jego zainteresowania obejmują państwa regionu Wielkich Jezior Afrykańskich. W badaniach koncentruje się głównie na zagadnieniach ekologii i zdrowia.

 

 

 

 

Jakub Kumoch

 Jakub Kumoch jest dziennikarzem i badaczem stosunków międzynarodowych. Współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert w obszarze polityka międzynarodowa. Wcześniej był m.in. analitykiem politycznym w Ośrodku Studiów Wschodnich, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, obserwatorem wyborów z ramienia UE i OBWE (m.in. w Nigerii, DR Kongo, Gwinei) oraz dziennikarzem (m.in. PAP, Przekrój, Dziennik). Obecnie zajmuje się głównie polityką zagraniczną Francji, polityką zewnętrzną UE, stosunkami międzynarodowe w Afryce oraz procesami demokratyzacyjnymi. Włada dziesięcioma językami obcymi, w tym afrikaans. 

 

 

 

Joanna Mormul

Doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Społeczeństwo – Technologie – Środowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim. Magister stosunków międzynarodowych i filologii hiszpańskiej tegoż uniwersytetu; studiowała również na Universitat Autònoma de Barcelona. Dwukrotna stypendystka kursów języka i kultury galicyjskiej Universidade de Santiago de Compostela. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na portugalskojęzyczynym obszarze Afryki oraz Ameryce Łacińskiej, oscylując wokół kwestii łamania praw człowieka, kryzysów państwowości, transformacji politycznych oraz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

 

Marcin Nowik

Doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor licznych artykułów naukowych oraz referatów na temat międzynarodowych przepływów pomocowych. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia teorii ekonomii rozwoju, międzynarodowego systemu pomocy rozwojowej, relacji ekonomicznych pomiędzy Indiami a krajami Afryki, roli tzw. „wschodzących donatorów” w kształtowaniu światowego sytemu przepływów pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na gospodarki krajów afrykańskich.  W ramach programu Polskiej Pomocy realizował projekt rozwojowy w Tanzanii w 2011 roku. W chwili obecnej jest kierownikiem grantu pt. „Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju -wkład Indii” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W roku 2013 prowadził badania empiryczne w Indiach (m.in. Jawaharlal Nehru University, Delhi; Mumbai University; Kolkata University). Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Urszula Róg

Obecnie doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku politologia. Magister kulturoznawstwa, o specjalności stosunki etniczne i migracje międzynarodowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z etnicznością i jej wpływem na struktury państwowe i społeczne, konfliktów etnicznych, przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych, ludobójstwa, rekonstrukcji pokonfliktowej.

 

 

 

Monika Różalska

Obecnie doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów podyplomowych z Global Development i międzynarodowego prawa publicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Podyplomowego ISP PAN w zakresie nauk o polityce. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących stosunków międzynarodowych, szczególnie zaś polityki USA, ChRL oraz państw afrykańskich. Swoje badania naukowe pragnie skoncentrować  przede wszystkim na analizie stosunków afrykańsko-amerykańskich i afrykańsko-chińskich oraz problemów rozwojowych w Afryce Subsaharyjskiej.

 

 

Klaudia Wilk

Obecnie doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister kulturoznawstwa o specjalności kulturoznawstwo międzynarodowe. Prowadziła badania terenowe w Tanzanii na temat relacji muzułmańsko – chrześcijańskich oraz działalności instytucji religijnych w Dar Es Salaam. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kontaktów kulturowych i religijnych, a także roli religii w przemianach społecznych, kulturowych i politycznych w Afryce Wschodniej.