Swaziland: Nieograniczona władza króla

Swaziland: Nieograniczona władza króla

20.02.2013. W bieżącym roku król Mswati III wyznaczy datę przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Podczas przemówienia publicznego, które odbyło się w minionym tygodniu, zachęcał poddanych do wzięcia udziału w tym ważnym dla kraju wydarzeniu i podkreślał, że głosowanie to narzędzie, dzięki któremu obywatele korzystają z prawa do bycia wysłuchanymi.

Zarówno wybory w Swaziland jak i zachowanie monarchy jest powszechnie uznawane za kontrowersyjne. Od 1973 r. bowiem premier oraz większość ministrów jest mianowanych przez króla, a tworzenie partii politycznych jest zakazane. Ponadto, społeczeństwo nie posiada legalnej możliwości zmiany rządzących.

Parlament składa się z Izby Zgromadzenia i Senatu. Spośród 65-u członków Izby Zgromadzenia 10-u mianuje król, a reszta jest wybierana przez obywateli w drodze głosowania. W Senacie natomiast monarcha obsadza 20 z 30-u miejsc, a pozostałych 10-u członków wybiera Izba Zgromadzenia. Wybory w Suazi odbywają się co 5 lat. Obserwatorzy międzynarodowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przyglądający się wyborom w królestwie Mswati’ego zgodnie deklarują, że społeczeństwo w tym kraju nie posiada realnych praw wyborczych, a obowiązująca konstytucja zapewnia królowi nieograniczoną władzę.

Król Mswati III jest władcą ostatniej monarchii absolutnej w regionie Afryki Subsaharyjskiej. W Suazi wybory nie mają w rzeczywistości większego znaczenia. W żaden sposób nie odzwierciedlają bowiem woli obywateli, a ich wyniki nie wpływają na sprawowanie rządów w kraju.

Na podstawie: allAfrica.com
Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka