Książka: The Arab Spring

Książka: The Arab Spring

16.05.2012. Ukazała się interesująca książka analizująca wydarzenia arabskiej wiosny na przełomie 2010/2011 roku w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Jest ona efektem projektu badawczego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacja została podzielona na trzy części.

W pierwszej, autorzy skupili się na uwarunkowaniach arabskiej wiosny. Przedstawiono w niej perspektywę gospodarczą i polityczną. Istotnym elementem opisu stało się podłoże ideowe i oddziaływanie ruchów religijnych i politycznych. Kluczowa dla analizy rozwoju wydarzeń w regionie stała się kwestia użycia nowoczesnych technologii i wpływ nowych mediów.

Część druga publikacji to analiza wybranych zjawisk i procesów na linii sąsiedztwa UE – region objęty arabską wiosną oraz ukazanie wpływu wybranych państw świata na wydarzenia w tym regionie. Autorzy dużą uwagę poświęcili badaniu współzależności w relacjach na płaszczyźnie międzynarodowej i motywom zaangażowania poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych.

Część trzecia stanowi studium przypadku rozwoju wydarzeń w wybranych państwach, które objęła arabska wiosna. Wieloaspektowość zjawiska arabskiej wiosny i specyfika poszczególnych państw nią objętych wymaga złożonej analizy wydarzeń i wskazania perspektyw rozwoju sytuacji. Istotnym elementem jest także określenie zależności między procesami społecznymi a reformami politycznymi. Autorzy dołożyli starań, aby określić: w jakim stopniu analizowane procesy społeczne wpływają na kształt reform politycznych; w jakim stopniu reformy te są pod wpływem aktorów zewnętrznych; w jakim stopniu wydarzenia w poszczególnych państwach determinowane są przez sytuację w państwach sąsiadujących.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Więcej informacji na stronie WydziałuNauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM www.wnpid.amu.edu.pl.
 

Zespół PCSA