Kenia: Raport Banku Światowego dotyczący wzrostu gospodarczego w 2013 r.

Kenia: Raport Banku Światowego dotyczący wzrostu gospodarczego w 2013 r.

22.12.2012. Z prognoz Banku Światowego wynika, że Produkt Krajowy Brutto w Kenii w 2012 wzrośnie o 4,3%. Mimo wysokiego poziomu wzrostu i względnej stabilizacji sytuacji gospodarczej, kenijska gospodarka zmaga się z wieloma problemami natury gospodarczej.

 

Raport Banku Światowego prognozuje wysoki poziom wzrostu gospodarczego w obecnym, ale również w przyszłym roku, wskazując przy okazji wiele obszarów mogących wywołać problemy w kenijskiej gospodarce. Dyrektor Banku Światowego na Kenię, jeden z twórców raportu,  Johannes Zutt, zwraca uwagę na problem związany z możliwym spowolnieniem gospodarczym w roku wyborczym, na co wskazują dotychczasowe doświadczenia historyczne.  Wskazuje również na problem stabilności związany z przekazaniem władzy w przyszłym roku oraz wzrost poziomu eksportu, który umożliwi Kenii osiągnięcie wyższego poziomu wzrostu gospodarczego, a także stworzenie większej liczby miejsc pracy dla nowych osób na rynku pracy.

 

Głównymi problemami kenijskiej gospodarki są nepotyzm, korupcja oraz niski poziom infrastruktury. Wszystkie one hamują wzrost sektora prywatnego. Jak wskazują autorzy raportu, należy stworzyć lepiej płatne miejsca pracy, a także umożliwić młodym kenijczykom zaangażowanie w tworzenie lokalnych struktur państwowych. Jednym z ważnych czynników determinujących wzrost gospodarczy jest rozwój małych, rodzinnych przedsiębiorstw poprzez wspieranie wzrostu ich produktywności. Raport kładzie również nacisk na dostosowanie przez władzę poziomu płaconych przez obywateli podatków oraz weryfikację kierunku ich  wydatkowania, w kontekście realokowania ich na inwestycję w transport i sektor energetyczny. 

 

Jako czynniki egzogenniczne zagrażające wzrostowi gospodarczemu Zutt podaje spadek eksportu na rynki Unii Europejskiej, która jest największym partnerem handlowym Kenii, związany z kryzysem strefy euro oraz spowolnieniem gospodarczym państw członkowskich. Raport zaleca zwiększenie dywersyfikacji ryzyka poprzez eksport produktów do innych państw. Porusza również problem niezrównoważonego bilansu płatniczego, który może w długim okresie niekorzystnie wpłynąć na stabilność wzrostu gospodarczego kenijskiej gospodarki. Komentuje również ostatnie decyzje Centralnego Banku Kenii o obniżce stóp procentowych, a także spadający poziom inflacji mogący pobudzić przyszłoroczny wzrost gospodarczy.

 

Źródło: worldbank.org

Zdjęcie: wikimedia.org

 

Sebastian Krzysztof Prokopczuk