dr hab. Andrzej Polus

dr hab. Andrzej Polus

 

   
dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe
badane państwa/ obszary geograficzne

- Zambia, Botswana, Namibia, RPA, Zimbabwe/ Afryka Południowa;

- Ghana, Uganda

obszary badawcze
  • klątwa surowców naturalnych w Afryce
  • organizacje pozarządowe w Afryce
  • aplikacja teorii stosunków międzynarodwych do sytuacji w Afryce Subsaharyjskiej
  • systemy polityczne panstw afrykańskich
  • proces dekolonizacji
  • bieżąca sytuacja polityczna w RPA.
nazwa instytucji  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
najważniejsze publikacje

1. Rozprawa doktorska

A. Polus, Commonwealth na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

 

2. Oryginalne opublikowane prace twórcze. Monografie i prace pod redakcją naukową
 
a)           Monografie:
 
I.  A. Polus, Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych. Przypadek Botswany, Ghany i Zambii, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2013 (rozprawa habilitacyjna);
II. Ł. Fijałkowski, A. Polus, Azja Południowo-Wschodnia i Australazja w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006;
III. K. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany, CeDeWu, Warszawa 2012.
 
b)           Prace pod redakcją:
 
I. Zgubne Transakcje. Fatal Transactions, red. nauk. A. Polus (współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
II. Sport w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. A. Polus, Toruń 2009.
III.        Chinas Rise in Africa. Perspectives on a developing connection, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, Routledge, London 2011.
 
3.            Rozdziały w podręczniku
 
 A. Polus, Globalizacja, wielokulturowość i problemy globalne, w: „Akademi@ demokracji”, red. A. Dąbrowska, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2008, s. 191-214.
 
4.            Publikacje na tzw. liście filadelfijskiej
I. A. Polus (współautorzy Dominik Kopiński, Wojciech Tycholiz), Resource curse or resource disease? Oil in Ghana, “African Affairs”, Volume 112 Issue 449, October 2013, s. 583-601 , Oxford University Press, Oxford 2013.
II.  K. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Polish African Studies at a Crossroads: Past, Present and Future, “Africa Spectrum”, Vol. 47, No. 2 – 3, 2012, s. 167-185.
 
5.            Pozostałe publikacje naukowe:
I.             A. Polus, The Commonwealth at the Turn of XXI Centrury, „Economic Papers 41”, Warsaw School of Economics Institiute for International Studies, 2006, s. 117-136.
II.          A. Polus Commonwealth as a pattern of governance. Developing relations between intergovernmental and nongovernmental Commonwealths, w: Global Impact of Regional International Organizations. Issues of Regionalism and Regional Integration, ed. . B. Fenko, Ł. Fijałkowski, Z. Sabic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 294-312.
III.      A. Polus, Norms and Values in American International Relations Theories, w: The United States and the World: from imitation to challenge, ed. A. Mania, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Kraków 2009, s. 195-208.
IV.      A. Polus, The very meaning of norms and patterns of behaviours in IR. Epistemological and methodological consequences of interparadigm debates, w: Crutial Problems of International Relations Through the Eyes of Young Scholars, ed. A. Fires, I. Varga, Vysoka skola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomica, Praha 2009, s. 347-361.
V.          A. Polus, Critical Evaluation of the Natural Resources Curse Hypothesis as a New Paradigm in African Studies, w: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, ed. L. Kovacovska, M. Jenickova, Vysoka škola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomica, Praha 2010, s. 358-369.
VI.      A. Polus, (współautor D. Kopiński), Is Botswana creating a new gaza strip? An analysis of the “fence discourse”, w: “Crossing African Borders: Migration and Mobility,  University Institute of Lisbon, Lisbon 2012, s. 83-96. 
VII.   “Journal of Contemporary African Studies”, Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor.
VIII.    D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, Contextualising Chinese engagement in Africa, w: “Journal of Contemporary African Studies”, Special Issue, Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, s. 129-136.
IX.      D. Kopiński, A. Polus, Sino-Zambian relations: 'An all-weather friendship' weathering the storm,  “Journal of Contemporary African Studies”, Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, s. 181-192.
X.          A. Polus, Rozwój polityczny Zambii w okresie postkolonialnym, w: „Zgubne Transakcje. Fatal Transactions”, red. nauk. A. Polus (współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 139-156.
XI.      A. Polus, Wstęp, w: „Zgubne Transakcje. Fatal Transactions”, red. nauk. A. Polus(współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 6-13.

XII.   A. Polus, Społeczny konstruktywizm i problemy związane z badaniami relacji pomiędzy sportem a polityką międzynarodową, w: „Sport w stosunkach międzynarodowych”, red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 27-35.

XIII.    A. Polus, Relacje pomiędzy sportem a polityką międzynarodową we Wspólnocie Narodów, w: „Sport w stosunkach międzynarodowych”, red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 174-193.
XIV.    A. Polus, Wstęp, w: „Sport w stosunkach międzynarodowych”, red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 7-16.
XV.   A. Polus, Wspólnota Narodów na przełomie XX i XXI wieku. Rola Commonwealthu podczas negocjacji prowadzonych w ramach WTO, w: „Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej”, tom 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2005, s. 107 – 117.
XVI. A. Polus, Governance we Wspólnocie Narodów. Relacje pomiędzy międzyrządowym Commonwealthem a społeczeństwem obywatelskim, w: „Integracja a globalizacja”, tom 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2006.
XVII. A. Polus, Governance w stosunkach międzynarodowych, w: „Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych”, red. K. Jędrzejczyk – Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmuller, Toruń 2008, s. 39 – 58.
XVIII. A. Polus, Aktywność Wspólnoty Narodów na polu wzmacniania zasad demokratycznych na kontynencie afrykańskim, w: „Plemię państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich”, red. R. Vorbrich, Poznań 2007, s. 225 – 236.
XIX.    A. Polus (współautor K. Czernichowski), Zambia w gospodarce światowej, w: „Regionalizacja i lokalizacja”, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2009, s. 75-86.
XX.   A. Polus, Społeczno-polityczne uwarunkowania inwestycji chińskich w Zambii, w: „Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 150 pt. Problemy regionalizmu”, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wyd. UE, Wrocław 2010, s. 285-294.
XXI.    A. Polus, Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance’u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sferą biznesu, w: „Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, P. Badyna, Nr 5, 2009, s. 97-105.
XXII. A. Polus, Kryzys teorii stosunków międzynarodowych w dobie globalizacji, w: „Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 8, 2010, s. 133-143.
XXIII. A. Polus, Głos w dyskusji: globalizacja a demokratyzacja - jaki globalny governance, w: „Kultura-Historia-Globalizacja”, red. A. Nobis, Nr 6, 2010, s. 105-107.
XXIV. A. Polus, Głos w dyskusji. Pozycja Chin na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu, w: „Kultura-Historia-Globalziacja”, red. A. Nobis, Nr 9, 2011, s. 155-157.
XXV. A. Polus, Kontrowersje związane z przeszczepianiem teorii postkolonialnej na grunt stosunków międzynarodowych, w: „Kultura-Historia-Globalizacja”, red. A. Nobis, Nr 10, 2011, s. 163-173.
XXVI. A. Polus, Kwestia przesiedleń Basarwa w Botswanie — perspektywa międzynarodowa i lokalna. „Nazwij i zawstydź” vs. botho, w: „Kultura-Historia-Globalizacja”, red. A. Nobis, Nr 12, 2012, s. 199-209.
XXVII. A. Polus (współautor Ł. Fijałkowski), Krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Waltza, w: „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 13, 2012, s. 60 – 72.
XXVIII. A. Polus, Komentarz do polemiki Adama Nobisa i Franciszka Czecha („Kultura — Historia — Globalizacja”, nr 11). Zasada nieoznaczoności w definiowaniu globalizacji, w: „Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 12, 2012, s. 273-274.
XXIX. A. Polus, Stanowisko Wielkiej Brytanii pod rządami Tony'ego Blair'a wobec wspólnej waluty europejskiej w latach 1997 – 2005, w: „Dyskurs”, numer 2/2005, s. 140-151.
XXX. A. Polus, Polityczne aspekty klątwy surowcowej. Hipoteza? Teoria? Nowy paradygmat w studiach afrykanistycznych?, w: „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2010”, red. B. Ndiaye, P. Letko, Olsztyn 2010, s. 191-201.
XXXI. A. Polus, Wpływ organizacji społeczeństwa obywatelskiego na kształt zambijskiej sceny politycznej – pomiędzy governance a neopatrymonializmem, w: „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2011”, t. 2, red. B. Ndiaye, Olsztyn 2011, s. 185-194. 
XXXII. A. Polus, Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne w Zambii i Botswanie, w „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2012”, t. 3, Olsztyn 2012, s. 25-34.
XXXIII. A. Polus, Strategia Ghany ukierunkowana na uniknięcie klątwy surowcowej w: Nowe strategie na nowy wiek : granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych : praca zbiorowa / red. nauk. Michał Chorośnicki [et al.]. - Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013.
XXXIV. A. Polus, Krytyczna analiza rozwoju teorii stosunków międzynarodowych, w: „Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii”, red. nauk. Ł. Młyńczyk, B. Nitschke, Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 516-531.
 
6.            Ekspertyzy i raporty
 
D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Europe-Africa on the Global Chessboard: The New Opening, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2013. (ekspertyza dla Kulczyk Investment nt. możliwości inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej).
 
7.     Inne
 A. Polus, Pornografia biedy, w: „Recykling Idei”, Nr 13, Lato 2012, s. 200-202.
 e-mail andrzej.polus@pcsa.org.pl
 telefon  71 375 52 92