dr Degefe Gemechu

 

 

   
dziedzina naukowa prawo, stosunki międzynarodowe, politologia
badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska w tym szczególnie Róg Afryki
obszary badawcze
  • współczesne spory i konflikty międzynarodowe i etniczne
  • stosunki polityczne
  • misje pokojowe ONZ w Afryce Subsaharyjskiej
  • Daleki Wschód w stosunkach międzynaodowych

 

nazwa instytucji Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
najważniejsze publikacje

Książki:

1. Gemechu D.(red.) 2008.Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych, rywalizacja i mocarstwowość „ Forum Politologiczne”, T. 8, Olsztyn: 540.
2. Gemechu D.(red.) 2009. Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn: 332..
3. GEMECHU D. (red.), Chiny i państwa azjatyckie – karty z historii i wyzwania współczesności. Seria „Forum Politologiczne”. T. 11. INP UWM. Olsztyn 2010, ss. 542.

Artykuły naukowe:

1. GEMECHU D., Globalizacja czy pomoc partnerska: Stosunki Unii Europejskiej z krajami AKP (ACP). W: Unifikacja i różnicowanie się Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 338-348.
2. GEMECHU D., Polityczne i ekonomiczne reperkusje wydarzeń po 11 września 2001 roku w Afryce. w: Świat po 11 września 2001 roku. Aktualna sytuacja społeczno-polityczna na świecie, red. K. Gładkowski, „Studia Politologiczne Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie” T. 1, Olsztyn 2003, s. 117-129.
3. GEMECHU D., The Linkage between dictatorship and poverty in Africa, w: Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2003, s.167-178.
4. GEMECHU D., Konflikty w Rogu Afryki: geneza, przebieg i skutki. W: A. Żukowski (red.), Z problemów społeczno-politycznych współczesnej Afryki subsaharyjskiej. Seria „Forum Politologiczne”. T. 1. INP UWM, Olsztyn 2004, s. 39-64.
5. GEMECHU D., Stosunki polsko-etiopskie. Zarys problematyki. W: A. Żukowski (red.), Kontakty polsko-afrykańskie. Przeszłość i teraźniejszość. Forum Politologiczne. T. 3. INP UWM, Olsztyn 2005, s. 173-187.
6. GEMECHU D., Islam i władza polityczna w Rogu Afryki. W: A. Żukowski (red.). Islam we współczesnej Afryce. Forum Politologiczne. T. 4. INP UWM. Olsztyn 2006, s. 223 234.
7. GEMECHU D., Nadzieje i porażki rozwoju demokracji w Etiopii: wybory parlamentarne 2005 roku. W: R. Vorbrich (red.). Plemię, państwo, demokracja, Poznań 2006, s. 211-224.
8. GEMECHU D., Conflict over mineral resources in Etiopia. Instytut Nauk Politycznych UWM W Olsztynie, Olsztyn. (w druku).
9. GEMECHU D., Dożywotnie przywództwo polityczne a konflikty w Afryce. W: A. Żukowski (red.), Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce. Seria „Forum Politologiczne”. T. 7. Olsztyn 2007, s. 71-86.
10. GEMECHU D., Migracje i zachowanie tożsamości kulturowej ludu Falasha w Etiopii. W: J. Zamojski (red.), Migracje hiszpańskojęzyczna przestrzeń trzy kontynenty, migracje i społeczeństwo 13. Instytut Historii PAN. Warszawa 2007, s. 385-394.
11. GEMECHU D., Nacjonalizm w Europie. W: Hołub A. (red.), Narody XXI wieku. Seria „Forum Politologiczne”. T. 5. Olsztyn 2007, s. 239-251.
12. GEMECHU D., Problem niezależności mediów i dziennikarzy w Etiopii. W: W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg (red.), Wojna w mediach. Opole 2007, s. 97-102..
13. GEMECHU D., Brak wiedzy o demokracji jako uzasadnienie dyktatury w Afryce. W: J. Kochanowski (red.), Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Łódź 2008, s. 231-242.
14. GEMECHU D., Konflikty etniczne w Ruandzie – przesłanki i konsekwencje w kontekście międzynarodowym. W: D. Gemechu (red.), Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne. Olsztyńska Szkoła Wyższa. Olsztyn 2008, s.134-151.
15. GEMECHU D., Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Afryki: strategia pięciu zasad. W: D. Gemechu (red.), Współczesny Daleki Wschód w stosunkach międzynarodowych, rywalizacja i mocarstwowość. Seria „Forum Politologiczne”. T. 8. Olsztyn 2008, s. 157-174.
16. GEMECHU D., Problemy legalności partii politycznych w Etiopii. W: A. Żukowski (red.), Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce. Seria „Forum Politologiczne”. T.9. Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2008, s. 167-185.
17. GEMECHU D., Przyczyny i skutki współczesnej migracji w Afryce Subsaharyjskiej. W: L. Kacprzak, J. Knopek (red). Procesy migracyjne: Teoria, ewolucja i współczesność. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Piła 2008, s. 143-151.
18. GEMECHU D., Interwencja wojsk etiopskich w Somalii. W: A. Żukowski, D. Kopiński (red.), Afryka na progu XXI wieku: Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze. T. 2. ASPRA-JR. Warszawa 2009, s. 101-108.
19. GEMECHU D., Problemy legalności partii politycznych w Etiopii. W: A. Żukowski (red.), Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce. Seria „Forum Politologiczne”. T. 9. INP UWM. Olsztyn 2009, s. 167-185.
20. GEMECHU D., Spory graniczne Etiopii z państwami sąsiednimi. Niekończąca się wojna. W: A. Żukowski (red.), Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce. Seria „Forum Politologiczne”. T. 10. INP UWM. Olsztyn 2010, s. 353-370.
21. GEMECHU D., Władza a rola wartości politycznych w społeczeństwie wieloetnicznym na przykładzie krajów rogu Afryki. W: L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski (red.), Wartości a współczesne państwo. Instytut Humanistyczny PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Piła 2009, s. 391 - 400.
22. Gemechu D. Walka z biedą, korupcja i priorytety obronności: Dylematy współczesnej Afryki, Seria „Forum Politologiczne”. T. 11. INP UWM. Olsztyn 2011, s. 67-85.
23. GEMECHU D., Chiny: powstanie nowego globalnego supermocarstwa na Dalekim Wschodzie - trudne relacje z zachodnimi rywalami. W: D. Gemechu (red.), Chiny i państwa azjatyckie – karty z historii i wyzwania współczesności. Seria „Forum Politologiczne”. T. 11. INP UWM. Olsztyn 2010, s. 229-251.
24. GEMECHU D., Wstęp. W: D. Gemechu (red.), Chiny i państwa azjatyckie – karty z historii i wyzwania współczesności. Seria „Forum Politologiczne”. T. 11. INP UWM. Olsztyn 2010, s. 11-15.

WYKAZ REFERATÓW NA KONFERENCJACH

1. Socjotechnika jako dominacji klasy panującej w wybranych krajach Rogu Afryki „Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś”, AŚ, Kielce 14-15.05.2007.
2. Brak wiedzy o demokracji jako uzasadnienie dyktatury w Afryce, „Demokracja a wiedza”, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, 10-11.05.2007.
3. Dożywotnie przywództwo polityczne a konflikty w Afryce, „Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce”, UWM 24.05.2007.
4. Przyczyny i skutki współczesnej migracji w Afryce Subsaharyjskiej, „Migracje i bezpieczeństwo państw”, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 21-22.06.2007.
5. Conflict over mineral resources in Ethiopia, „ Resource curses in Africa: From fatal to fair transactions” Uniwersitet Wrocławski, 10-11 września 2007.
6. Konflikty etniczne jako hamulec rozwoju Afryki, „Festiwal kultur Afryki”, Toruń 4-7 X 2007.
7. Władza a rola wartości politycznych w społeczeństwie wieloetnicznym na przykładzie krajów rogu Afryki, "wartości a współczesne państwo", Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 23-24 kwietnia 2008.
8. Walka o władzę i demokrację w Kenii, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce”, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej 12-13 marca 2008.
9. Problemy legalności partii politycznych w Etiopii, „Ugrupowanie polityczne i ruchy społeczne w Afryce, Instytut Nauk Politycznych UWM W Olsztynie, 27 maja 2007.
10. Gemechu D. 2009. Spory graniczne Etiopii z państwami sąsiednimi: niekończąca się wojna, "Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce", Instytucie Nauk Politycznych UWM W Olsztynie, Olsztyn 25.05. 2009.
11. Gemechu D. Władza a rola wartości politycznych w społeczeństwie wieloetnicznym na przykładzie krajów rogu Afryki, "wartości a współczesne państwo", Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 23-24 kwietnia 2008.
12. Gemechu D. Walka o władzę i demokrację w Kenii, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce”, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej 12-13 marca 2008.
13. Gemechu D. Problemy legalności partii politycznych w Etiopii, „Ugrupowanie polityczne i ruchy społeczne w Afryce, Instytut Nauk Politycznych UWM W Olsztynie, 27 maja 2008.
14. Gemechu D. 2010. Walka z biedą, korupcja i priorytety obronności: Dylematy współczesnej Afryki „Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce”, Olsztyn 17 .05. 2010.
15. Gemechu D. 2010. Nowe partnerstwo dla rozwoju Afryki (NEPAD) i walka z biedą, „II Kongresu Afrykanistów Polskich”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne Obra 16-19 . 09. 2010.

 

 e-mail botoro@wp.pl
 telefon 89 5270801