Afryka: Pozytywne zmiany w kwestii równouprawnienia

1.10.2013. Bank Światowy opublikował raport dotyczący równouprawnienia w skali globalnej. Wynika z niego, że w ostatnich dziesięcioleciach ograniczenia praw kobiet zmniejszyły się o niemal 50% w odniesieniu do sytuacji z lat 60. Trend ten widoczny jest również w krajach afrykańskich.

Szacuje się, że w procesie umacniania równouprawnienia w Afryce organizacje kobiece odgrywają istotną rolę. Wśród pozostałych czynników wpływających na zwiększanie zakresu praw kobiet wymieniane są m. in. gwarancje prawne w systemach krajowych, zachęty ekonomiczne oraz wsparcie ze strony politycznej.

Zgodnie z podziałem według Equal Opportunities Index przygotowanym przez Bank Światowy, RPA plasuje się w tej samej grupie krajów co Niemcy, czyli mniej więcej pośrodku skali. Najgorzej w zestawieniu wypada Egipt, Mali, Maroko i Czad, gdzie udział kobiet w życiu ekonomicznym i politycznym oraz dostęp do opieki medycznej i edukacji dla kobiet znajdują się na najniższym poziomie.

Jednocześnie w raporcie wskazano, że ponad 1,6 miliarda kobiet w skali globalnej nadal mierzy się z ograniczeniami w dostępie do pracy, którą chciałyby wykonywać. Problem ten jest szczególnie widoczny w Afryce Północnej i Afryce Wschodniej, gdzie w 93% krajów uwarunkowania gospodarcze utrudniają kobietom podejmowanie zatrudnienia zarówno na stanowiskach wymagających niskich jak i wysokich kwalifikacji. W nieznacznie lepszej sytuacji znajdują się państwa Afryki Subsaharyjskiej, w których ograniczenia w dostępie do pracy kształtują się na poziomie 61%. Dla porównania, w regonie Azji Południowej restrykcje obejmują 80% gospodarek, a w Europie Wschodniej i Azji Środkowej 54%.

W krajach takich jak Sudan, Czad, Niger, Mauretania, Gwinea, Kamerun, Gabon oraz DRK kobiety nie mogą podjąć pracy bez zgody męża. W rzeczywistości duży odsetek kobiet zajmuje się więc domem i wychowywaniem dzieci, co w większości społeczeństw afrykańskich uznawane jest za zgodne z rodzimą tradycją i kulturą opartą na systemie patriarchalnym.

Dokonujące się zmiany, mimo że przebiegają stopniowo, umacniają rolę i pozycję kobiet w poszczególnych regionach Afryki. Najprężniej działające ruchy kobiece zajmują się kwestią praw kobiet w Afryce Wschodniej oraz w Afryce Południowej. Widoczny wzrost zaangażowania środowisk kobiecych w tym regionie odnotowano w latach 80. po konferencji w Nairobi (1985 r.) zorganizowanej z ramienia ONZ, w całości poświęconej zagadnieniu równouprawnienia. Afryka stoi jednak nadal przed szeregiem wyzwań, wśród których znajdują się umacnianie równouprawnienia, wdrażanie polityki niwelującej dyskryminację i przemoc na tle płciowym, dostosowywanie oraz sprawne implementowanie przepisów prawnych, wdrażanie mechanizmów instytucjonalnych zapewniających równouprawnienie oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za działania na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Na podstawie: pbs.twimg.com, un.org, worldbank.org
Autorka zdjęcia: Anna CicheckaAnna Cichecka