Afryka: wysokie bezrobocie wśród młodych poważnym zagrożeniem dla gospodarek afrykańskich

21.09.2012. Wysokie tempo przyrostu naturalnego oraz niewystarczająca ilość miejsc pracy dla osób młodych stanowi poważne zagrożenie dla długofalowego rozwoju gospodarczego Afryki. Wysokie bezrobocie wpływa negatywnie na poziom dochodu gospodarstw domowych oraz na ogólne samopoczucie psychofizyczne jednostek.

 

Na kontynencie afrykańskim żyje najmłodsza populacja na świecie i jeżeli aktualne trendy demograficzne się utrzymają, jej wielkość powinna się podwoić w ciągu najbliższych trzydziestu lat. Wzrost PKB w państwach afrykańskich w ostatnich latach był stabilny i wynosił ok. 3% rocznie,choć np. w Etiopii i w Burkina Faso był on już znacząco wyższy i wyniósł odpowiednio 9% oraz 5%. Jednak aktualnie prawie 60% osób bezrobotnych mieści się w przedziale wiekowym 15 a 24 lat.

 

Wysokie bezrobocie pośród młodych osób znajduje coraz mniejsze odzwierciedlenie w poziomie wykształcenia bezrobotnych. Aktualnie wykształcenie średnie posiada ok. 42% mieszkańców kontynentu i jeżeli obecny trend w edukacji się utrzyma to w 2030 roku odsetek ten powinien wzrosnąć do ok. 59%. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego projekcje trendu wyglądają podobnie. W sytuacji, gdy poziom wykształcenia w społeczeństwach afrykańskich stale rośnie, konieczne jest tworzenie coraz większej ilości miejsc pracy.

 

Pośród ekonomicznych konsekwencji wynikających z bezrobocia znajduje się wysoki poziom ubóstwa oraz rosnący poziom samozatrudnienia, przede wszystkim w rolnictwie. W konsekwencji osoby zatrudnione w pierwszym sektorze stają się wysoce podatne na szoki popytowe i podażowe, co także ma przełożenie na poziom dochodu.

 

Bezrobocie ma również konsekwencje psychofizyczne. Długi okres braku zatrudnienia powoduje obniżanie lub całkowitą utratę wyuczonych umiejętności i wiedzy oraz ogólnie pogorszenie się stanu psychicznego, co może przełożyć się także na stan fizyczny. Co więcej, brak zatrudnienia, pomimo posiadanego wykształcenia, może stać się bodźcem zniechęcającym do dalszej edukacji.

 

Badania przeprowadzone przez Bank Światowy wykazały także związek pomiędzy chronicznym bezrobociem a partycypowaniem w ruchach powstańczych o charakterze wojskowym. Dla przykładu, prawie połowa młodych ludzi przynależących do bojówek w Ghanie przyznała, że decyzja o wstąpieniu do nich była konsekwencją chronicznego braku pracy.

 

Tegoroczny raport the African Economic Outlook zawiera kilka rekomendacji, które mają zwiększyć zatrudnienie wśród ludzi młodych. Są to podnoszące ogólną wydajność w gospodarce bezpośrednie inwestycje zagraniczne, integracja systemów edukacji z aktualnymi wymogami rynków pracy oraz uniezależnienie usług społecznych (ochrony zdrowia czy edukacji) od statusu na rynku pracy.

 

Na podstawie: www.afdb.org, www.gppreview.com

Zdjęcie za: www.flickr.com

 

Michał Szczurek